bezpieczniki
 
bezpieczniki.com > informacje techniczne

Informacje techniczne
 
 
Odczytywanie charakterystyk

JAK ODCZYTYWAĆ
CHARAKTERYSTYKĘ CZASOWO-PRĄDOWĄ
BEZPIECZNIKÓW?
 
Krzywa charakterystyki czasowo-prądowej dlapewnego bezpiecznika jest pokazana jako liniaciągła, ukazująca dla tego bezpiecznika czas wy łączania w sekundach dla pewnego zakresu przetężeń. Czas wyłączania uważa się za nominalny, chyba że podano to inaczej. Tradycyjnie na jednej stronie pokazuje się szereg krzywych, aby przedstawić rodzinę bezpieczników. Z tych krzywych można uzyskiwać informacje na szereg sposobów: Jeżeli wybrano jeden bezpiecznik, to projektant może wykorzystać krzywą dla tego bezpiecznika do sprawdzenia jego czasu wyłączania przy danym przetężeniu. Przykład: Stosując krzywą bezpiecznika 30 A, jaki jest czas wyłączania bezpiecznika w sekundach przy prądzie 160 amperów? Na dolnej osi wykresu (prąd w amperach) należy odszukać 160 amperów (punkt A) i poprowadzić prostą prostopadłą do tej osi aż do punktu, w którym przecina ona krzywą 30 A (punkt B). Od tego punktu należy, przesuwając się wzdłuż prostej równoległej do osi poziomej aż do osi pionowej (czas w sekundach), odczytać 10 sekund (punkt C). To nam mówi o tym, że ten bezpiecznik wyłączy się przy prądzie 160 amperów po 10 sekundach. Podobnie, dla tego samego bezpiecznika moglibyśmy chcieć dowiedzieć się, jaki prąd wyłączy bezpiecznik po 0,1 sekundy. Na osi pionowej wykresu (czas w sekundach) należy odszukać 0,1 sekundy (punkt D) i przesuwać się wzdłuż prostej równoległej do osi poziomej w prawo, aż przetnie ona krzywą 30 A (punkt E). Następnie należy opuścić linię prostopadłą do osi poziomej (prąd w sekundach) i odczytać 320 amperów (punkt F). To pokazuje, że aby bezpiecznik wyłączył się po 0,1 sekundy, niezbędny jest prąd 320 amperów. Projektant może krzywe wykorzystać na inne sposoby. Na przykład, jeżeli wybrano pewną rodzinę bezpieczników i wymagany jest czas wyłączenia około 1 sekundy przy 3000 amperach, to który bezpiecznik z tej rodziny najlepiej spełnia te potrzeby? Należy na dolnej osi wykresu odszukać 3000 amperów (punkt G) i wyprowadzić odeń prostą prostopadłą do osi poziomej aż do spotkania z prostą poziomą 1 sekundy (punkt H). Najbliższą krzywą z prawej strony stanowi charakterystyka bezpiecznika 400A. Jeżeli ten punkt nie znajduje się blisko jakiejś krzywej, to od producenta można uzyskać inne krzywe pośrednie. Przy końcowym wyborze istotną rolę spełniają napięcie znamionowe, znamionowe wartości wyłączania, wymiary gabarytowe, czas zwłoki, itp.
 
Charakterystyka czasowo - prądowa
 
Charakterystyka czasowo - prądowa


JAK ODCZYTYWAĆ
CHARAKTERYSTYKĘ PRĄDU OGRANICZONEGO?
 

Ograniczanie prądu jest jedną z największych zalet bezpieczników. Bezpieczniki ograniczające izolują układ przetężeniowy, zanim prąd zakłóceniowy wzrośnie do wartości maksymalnej.

Działanie ograniczające ma kilka istotnych korzyści:

  • Ogranicza mechaniczne i termiczne skutki prądu przetężeniowego
  • Ogranicza skalę i czas trwania spadku napięcia spowodowanego prądem przetężeniowym
  • Bezpieczniki ograniczające mogą być precyzyjnie i łatwo dobierane, nawet do warunków zwarciowych

Charakterystyka prądu ograniczonego i charakterystyka czasowo - prądowa są dwoma miarami zdolności ograniczeniowej bezpieczników. Prąd ograniczony jest prądem przepuszczonym przez bezpiecznik, podczas wystąpienia przetężenia. Obrazuje to Rys 1. Prąd ograniczony jest przedstawiony jako obszar zakreślony.


Ip

Dane dotyczące Ip są przeważnie przedstawiane w formie wykresu.

Rys. 2 przedstawia taki przykładowy wykres.
(1) Oś X przedstawia spodziewany prąd zwarciowy, jako prąd skuteczny
(2) Oś Y przedstawia wielkość prądu ograniczonego
(3) Krzywa opisana "Maksymalny spodziewany prąd zwarciowy" obrazuje największą możliwą wartość prądu zwarciowego, gdyby nie został zastosowany bezpiecznik
(4) Krzywa podpisana jako "Krzywa charakterystyki bezpiecznika" przedstawia prąd, który przepływa przez układ przy zastosowaniu bezpiecznika, w zależności od wielkości prądu przetężeniowego

Rys. 3 przedstawia charakterystykę prądu ograniczonego dla bezpiecznika klasy J o prądzie znamionowym 200A. Taki bezpiecznik powinien zostać zastosowany, gdy spodziewany prąd zwarciowy może osiągnąć wartość 35000 A, jako spodziewany prąd skuteczny. W takim przypadku maksymalny spodziewany prąd zwarciowy wynosi 80500 A (35000 x 2,3*). Zastosowanie bezpiecznika pozwala ograniczyć ten prąd do wielkości 12000A.

* współczynnik mieści się w przedziale (1,1414; 2,828), a wartość 2,3 jest wartością przyjętą do teoretycznych rozważań